Общи условия за използване на
уебсайт www.vivasan.bg и е-магазин Vivasan

Добре дошли в нашия уебсайт www.vivasan.bg с полезни продукти за Вашето здраве и красота! Запознайте се с Общите условия преди да използвате уебсайта. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на услугите и ресурсите в уебсайта  www.vivasan.bg , от една страна и администратора на уебсайта, от друга страна. Достъпът, регистрацията и използването по какъвто и да е начин на уебсайта и е-Mагазина изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия.  

I. Дефиниции
Общи условия, ОУ – условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.
Уебсайт, Сайт – обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL) www.vivasan.bg.
Е-магазин – е уебсайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите.
Администратор, Ние – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите - “Вивасан БГ” ООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 130354173, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, бул. Княз Александър Дондуков №49, ет. 1, ап. 1.
Потребител, Вие – физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта и използва е-магазина за поръчка на стоки и/или използва други услуги в Уебсайта.
Услуги – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора посредством Уебсайта
Стоки – всички стоки, предлагани за продажба от Администратора или трети лица (търговци) чрез Е-магазина

II. Валидност и действие
1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Достъпът до и разглеждането на Услугите и ресурсите на Уебсайта без регистрация ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията в Сайта, както и поръчката на Стоки без регистрация изискват предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Администратора, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.
2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Администратора.
3. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Уебсайта. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира периодично за промените. При несъгласие с новата версия на ОУ, Потребителят не следва да използва Уебсайта и неговите услуги след влизане в сила на новата версия и има право да заяви пред Администратора изрично заличаване на профила и личните му данни. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.
4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.
III. Стоки. Услуги
5. Покупката на продукт е свързана със задължение за плащане. Преди да изпратите поръчка, Вие ще получите цялата информация за крайната цена, която трябва да заплатите. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока или Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на вида, качеството, функционалностите и основното предназначение на Стоката или Услугата. Услугите за партньорски програми и обучения, достъпни в Уебсайта се предоставят на регистрирани потребители след проверка и одобрение от Администатора за наличие на условията за достъп до съответната услуга.
6. Ние полагаме максимални усилия, за да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти в каталога на Е-магазина, но не даваме гаранции, че тези изображения са напълно идентични с цветовете и вида на продуктите. Снимките на продуктите имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на продуктите. Допълнителна информация за продуктите е дадена в описанието и спецификацията за всеки продукт. Всички описания на продукти или цени на продуктите подлежат на промяна по всяко време, без предизвестие, по усмотрение на Администратора.
7. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителя, на негов собствен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока или Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на вида, качеството, функционалностите и основното предназначение на Стоката или Услугата. Ние си запазваме правото да прекратим продажбата на всеки продукт, по всяко време, както и да ограничим продажбите на определени продукти за определен период от време или регион. Това право можем да упражним по всяко време и за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим количествата на всички продукти, които предлагаме.

IV. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.
8. Потребителят може да поръчва Стоки от каталога в Е-магазина с клик върху бутона „Добави към количка”, намиращ се под изображението на избрания продукт. Потребителят има възможност да прегледа в количката избраните стоки и тяхната крайна цена, да направи промени във вида или броя на стоките, да използва ваучер или да се откаже от поръчката.
9. След като прегледа съдържанието на количката, Потребителят трябва да изпълни следващите стъпки на поръчката чрез клик върху бутона “Продължи към плащането” и да предостави данните си за контакт и за доставка, да избере метод за доставка и начин на плащане, както и да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия и с условията за доставки с клик върху бутонa “Съгласен съм с Общите условия и с Условията на доставки”.
10. Завършената поръчка се изпраща чрез бутона „Потвърждава поръчката”. Поръчката се счита за приета след получаването на мейл-потвърждение от Администратора, с което се счита за приета и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила. Администраторът може да не потвърди изпратена поръчка в случай, че някои от поръчаните продукти са изчерпани или не са в наличност, за което потребителят се уведомява своевременно. В тези случаи потребителят може да избере една от следните възможности: да се откаже от поръчката; да избере заместващ продукт/и и да изпрати нова поръчка; да се съгласи изрично с удължен срок за изпълнение на поръчката.
V. Цени. Плащане
8. Потребителят може да поръчва Стоки от каталога в Е-магазина с клик върху бутона „Добави към количка”, намиращ се под изображението на избрания продукт. Потребителят има възможност да прегледа в количката избраните стоки и тяхната крайна цена, да направи промени във вида или броя на стоките, да използва ваучер или да се откаже от поръчката.
11. Цените на Стоките, предлагани в Е-магазина са в български лева (BGN) и в евро (EUR), с включени в тях всички данъци и такси. Администраторът си запазва правото без предварително уведомление да променя цените по свое усмотрение.
12. Цените на Стоките са валидни до датата, посочена в Е-магазина (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора. Съобщението за намалени цени е представено чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.
13. Дължимата от Потребителя крайна сума за всяка поръчка, включително данъци, такси и разноски за доставката, когато такива се дължат, са посочени преди потвърждаването на поръчката.
14. Потребителят заплаща поръчката чрез наложен платеж, чрез VPOS (Виртуален ПОС) - плащане по банков път с кредитна карта, дебитна карта или директен банков превод или по друг начин, изрично посочен в E-магазина. При наложен платеж стойността на поръчката (сумата на закупен продукт/и и цената на доставката) се заплащат на куриера при доставка. При плащане чрез директен банков превод се начисляват такси за превод, съгласно актуалната тарифа на съответната банка. Препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответната банка, за да се избере най-подходищия или икономичен начин на плащане от наличните. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява своето съгласие за авансово заплащане на стойността на поръчката, когато е избран директен банков превод като начин за плащане.
VI. Доставка
15. Условия на доставка:
 • 15.1. Администраторът използва услугите на лицензирани компании за куриерски услуги “Спиди” АД и “Лео Експрес” ЕООД.
 • 15.2. Администраторът извъpшвa бeзплaтнa доcтaвĸa за всички поръчки над 100 (сто) лева.
 • 15.3. Потребителят получава обаждане от страна на Администратора за потвърждаване или отказ на вече изпратена поръчка.
 • 15.4. Администраторът не се ангажира с точен час на доставка. Доставките се изпълняват в рамките на работния ден на съответния доставчик на куриерски услуги съобразно утвърдения график. Отклонения в посочените срокове за доставка са възможни при настъпване на извънредни обстоятелства извън разумния контрол на Администратора и доставчика.
 • 15.5 Доставката се извършва до адреса, посочен от Потребителя. При непълен адрес, доставката се извършва до сградата, посочена като адрес за доставка. Πpи пocoчeни нeвepни данни за aдpec, лицe зa ĸoнтaĸт и/или тeлeфoн в изпратена поръчка, Администраторът нe носи отговорност за изпълнeниeто нa пopъчĸaтa.
 • 15.6 Πpи пpeдaвaнe нa поръчка, Пoтpeбитeлят или трето-лице получател на поръчката пoдпиcвa пpидpyжaвaщитe поръчката дoĸyмeнти. Зa тpeтo лицe-получател ce cчитa вceĸи, ĸoйтo нe e титyляp нa Поръчката, нo пpиeмa доставката от името на титуляра нa пocoчeния в Поръчката aдpec на доставка.
 • 15.7. Πpи пpeдaвaнe нa поръчка, Пoтpeбитeлят или трето-лице получател на поръчката пoдпиcвa пpидpyжaвaщитe поръчката дoĸyмeнти. Зa тpeтo лицe-получател ce cчитa вceĸи, ĸoйтo нe e титyляp нa Поръчката, нo пpиeмa доставката от името на титуляра нa пocoчeния в Поръчката aдpec на доставка.
 • 15.8. Уcлoвиятa за дocтaвĸи ca подробно описани в секцията “Условия за доставки” в Уебсайта, достъпна bkтук.
Вие разбирате и сте информирани, че предоставянето на някои от нашите Услуги изисква достъп до Ваши лични данни, като например изпълнението на направена от Вас поръчка.
В таблицата по-долу са посочени категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

VII. Достъп и регистрация
16. Всеки потребител може да се регистрира и създаде профил, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта, тук.
17. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона за съгласие с настоящите Общи условия при регистрация, Потребителят изразява своето съгласие с Общите условия и декларира, че притежава дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в Уебсайта.
18. Покупка на Стоки от каталога в Е-магазина е възможна и без създаване на потребителски профил.
19. При поръчка Потребителят трябва да въведе пълен, точен и актуален адрес за доставка, име и фамилия, email, телефон(и) за връзка. При всяка отделна поръчка, Потребителят има възможност да посочва различен телефон за контакт и адрес за доставка.
IX. Права и задължения на страните

20. Потребителят се задължава:
 • 20.1. Да използва предлаганите в Уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението и в съответствие с настоящите ОУ.
 • 20.2. Да предоставя точна и вярна информация при регистрация и изпращане на поръчка (актуален, пълен и точен адрес за доставка, телефон и данни за контакт), да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.
 • 20.3. Да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от Уебсайта и съдържанието му за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.
 • 20.4. Да заплати цената на стоките на всяка потвърдена поръчка съгласно избрания платежен метод и да получи доставените на посочения в поръчката адрес стоки.
 • 20.5. Да заплати транспортните и други разходи по получаване и връщане на Стоката, когато такива са дължими.

21. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
Ние имаме право да блокираме достъпа на потребител до уебсайта в цялост или до отделни части или услуги при нарушаване от Потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия, които са неразделна част от ОУ, както и при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.
Ние имаме право да блокираме достъпа на потребител до уебсайта в цялост или до отделни части или услуги при нарушаване от Потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия, които са неразделна част от ОУ, както и при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.
22. Потребителят има право:
 • 22.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
 • 22.2. Да създаде уникален потребителски профил и да актуализира личните си данни в процеса на изпращане на поръчка.
 • 22.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да поиска заличаване /изтриване/ на своя профил и лични данни.
 • 22.4. Да проверява съдържанието на всяка поръчка за съответствие със заявката, както и да прегледа стоките за видими дефекти.
 • 22.5. Да подаде рекламация при несъответствие на получените Стоки с договора за покупко-продажба от разстояние при условията на раздел IX.
 • 22.6. Поръчки, направени от непълнолетни лица могат да се анулират от родител/настойник след писмено уведомление до Администратора или да бъдат валидирани чрез съгласие на родителя/настойника в писмен вид ( с email) онлайн, с което да потвърдят поръчка от непълнолетен.

23. Администраторът има право:
 • 23.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
 • 23.2. Да блокира достъпа на Потребители и Посетители до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребители или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или в защита на друг, значим обществен интерес.
 • 23.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.
 • 23.4. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките в Е-магазина като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

24. Администраторът се задължава:
 • 24.1. Да достави на Потребителя закупените Стоки, съгласно поръчката, направена в Е-магазина.
 • 24.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор от разстояние.
X. Право на отказ и връщане на закупена Стока

25. Потребителят има право на отказ от договора от разстояние, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на продукта. Не подлежат на връщане продукти, за които са налице условията на чл. 57 от ЗЗП, включително, но не само: запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
26. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на имейл или по телефон.
27. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Администратора Стоката в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа, съгласно чл. 25. Потребителят поема за своя сметка само преките разходи за връщането на стоката.
28. Върнатите Стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:
 • 28.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).
 • 28.2. Да не са употребявани.
 • 28.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и Стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.
29. Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови по банков път стойността на върнатите Стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнатите от Потребителя Стоки. Възстановяване на средства се извършва по същата банкова карта/сметка, от която е заплатена поръчката.

XI. Рекламации. Търговска гаранция
30. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на получената Стока с договора за продажба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката за стоки, които не са употребими (уреди, апарати, устройства, машини), но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
31. Правото на рекламация покрива само дефекти, които са видими или са съществували по време на доставката и които са се проявили в рамките на две години за неупотребими стоки. При рекламация, постъпила в 6-месечен срок след доставката, се приема, че всеки дефект, появил се през този период е съществувал към момента на доставката. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стоката в Е-магазина.
32. Не се уважават рекламации на Стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, били са ползвани по нецелесъобразен начин, били са ремонтирани от Потребителя или от трето лице, или са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на продукта.
33. Рекламации на закупени през Е-магазина Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:
 • 33.1. При Стоки с дефекти. Не важи за Стоки, които са потребими (включително, но не само стоки, предназначени за директна консумация или нанасяне върху тялото);
 • 33.2. Стоки с нарушен търговски вид;
 • 33.3. При различие между доставената Стока и поръчаната;
 • 33.4. При дефекти от неправилно транспортиране на стоката.
34. При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за безплатно извършване на ремонт, ако Стоката позволява това. Търговецът извършва привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията. След изтичането на този срок, или в случай че Потребителят не е удовлетворен от извършения ремонт или замяната, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на закупената Стока. Възстановяването на сумите се извършва по банков път в 14-дневен срок, считано от получаването на известието от Потребителя за разваляне на договора.
35. Рекламацията се предявява пред търговеца писмено в момента на доставката, или с мейл, посочен в данните за контакт в Уебсайта. При предявяване на рекламация, Потребителят посочва стоката, предмет на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, заплатената цена на рекламирания продукт и адрес за контакт.
36. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и следните документи: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
37. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за връщането или замяната, както и разходи, свързани с ремонта на Стоката. В случай, че Администраторът не успее да набави рекламираните продукти за замяна, същият се задължава да уведоми Потребителя и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането на стоката, в случай че са дължими в срок от 14 календарни дни.
38. Всички Стоки имат търговска гаранция от производителя за период от 12 месеца до 24 месеца в зависимост от вида на артикула при условията и реда на чл. 117 и сл. ЗЗП. Гаранционните срокове на продуктите са подробно описани в гаранционната карта.
XII. Програма за лоялни Потребители
39. Определени категории потребители имат право да участват в нашата програма за лоялни Потребители (“Програма”). Участниците в Програмата трябва да отговарят на следните изисквания:
 • 39.1. да имат активен потребителски профил в Уебсайта;
 • 39.2. да са закупили 5 продукта от каталога със Стоки, без значение от цената им;
40. Потребителите, които отговарят на условията за участие в Програмата ще получат карта за отстъпка в размер на 23% (двадесет и три процента), която имат право да използват при последващи покупки от Е-магазина. В случай че картата не бъде използвана в рамките на срок от 5 (пет) години, същата ще бъде блокирана автоматично.
41. Потребител, получил карта за отстъпка, който насочва нови потребители към Е-магазина, които се регистрират в Уебсайта, има право на допълнителна отстъпка в размер, определен от Администратора.

XIII. Отговорност

42. Администраторът не носи отговорност за:
 • 42.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други Услуги, достъпни през Уебсайта;
 • 42.2. Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;
 • 42.3. Преки или косвени вреди, настъпили за Потребителя в резултат на използване на Услугите или във връзка със закупуване и използване на закупените Стоки. Администраторът не дава гаранция и не носи отговорност, в случай че Стоките не отговарят на очакванията на Потребителя и/или не послужат за желаните от Потребителя цели. Предлаганите за продажба Стоки не са лекарствени продукти и не служат за лечение, диагностициране и/или облекчаване симптомите на заболявания и други здравословни състояния. За диагностициране и лечение потърсете професионална медицинска помощ.
43. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта.
44. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез Е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.
45. Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.
46. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Стоките или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

47. Информацията за свойствата и приложението на продуктите в Уебсайта е информативна и не замества професионален медицински съвет, консултация, диагноза, лечение или терапия. За всички въпроси, касаещи здравето, потребителят следва да се консултира с личния си лекар или друг квалифициран медицински специалист.
XIV. Защита на личните данни

48. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.
49. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

XV. Интелектуална собственост

50. Интелектуална собственост:
 • 50.1. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, фогографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администраттора. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
 • 50.2. Администраторът предоставя на Потребителя ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за достъп и използване на Услугите, съдържанието и ресурсите на Уебсайта или други материали само за лично или изрично уговорено и разрешено от Администратора комерсиално ползване.

XVI. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

51. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
52. При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

XVII. Приложимо право

53. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд. Изтегли в PDF тук.


© 2000-2023 "Вивасан БГ" ООД | Всички права запазени.
vivasan

Нашите производители

За всички които се грижат за здравето си и поддържат естествената си красота.️ Фирма VIVASAN е изключителен представител на швейцарски заводи в България.
Cosval
Dr. Dünner
Elixan Aromatica
GelPell
Swifiss
Oswald